Polityka Prywatności

RODO – obowiązek informacyjny
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO)

1. O ADMINISTRATORZE DANYCH
Administratorem Danych Osobowych jest Master Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (adres: ul.Franciszka Kotuchy 18, 41-946 Piekary Śląskie), NIP:4980276692, Regon: 527148690 KRS:0001074010
Dane kontaktowe:
Adres e-mail: biuro@mastermed.net.pl
Numer telefonu +48 604 817 157
Adres korespondencyjny:
Master Med Sp. z o.o.
ul. Franciszka Kotuchy 18, 41-946 Piekary Śląskie

2. O CELU PRZETWARZANIA, PODSTAWACH LEGALNOŚCI I FORMIE ICH PRZETWARZANIA
Firma gwarantuje, że dane osobowe przetwarza wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób nie zgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego dane są przetwarzane. W sytuacji, gdy Firma będzie chciała przetwarzać dane zebrane w innym celu niż zebrane poniżej, zawsze o takim działaniu poinformuje daną osobę fizyczną, przed rozpoczęciem procesu przetwarzania.
Państwa dane osobowe, przetwarzane są w celu na określonej przesłance legalności, w zakresie:
• Wykonywanie czynności na rzecz osoby fizycznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
• wykonywania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO
• wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zakresie:

3. JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY
Firma może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, podmiotu:
• Dane osobowe (np. imię i nazwisko),
• Dane kontaktowe (np. adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail),
• Dane transakcyjne (np. dane dotyczące płatności zobowiązań, dane rachunku bakowego),
• Dane kontraktowe (np. dane wynikające z wystawionej faktury).

4. O ODBIORCACH DANYCH
Odbiorcami Państwa danych są:
• Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi bankowe,
• Administrator Danych, oświadcza, że dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza obszaru UE.
• Podmioty świadczące usługi księgowe
• Podmioty świadczące usługi IT

5. O CZASIE PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe są przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z celem i podstawą legalności ich przetwarzania, w tym:
• w przypadku, gdy Administrator Danych przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
• w przypadku, gdy Administrator Danych przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy (jest to na przykład obowiązana zgodnie z przepisami prawa do przechowywania Danych osobowych Użytkownika przez dłuższy okres lub jeśli Dane osobowe Użytkownika są potrzebne do wniesienia zarzutów prawnych lub podjęcia obrony przed zarzutami prawnymi, firma zachowa Dane osobowe Użytkownika do zakończenia odpowiedniego okresu przechowywania lub do momentu rozstrzygnięcia przedmiotowych zarzutów;
• w przypadku zakończenia realizacji umowy, przez okres do 5 lat w stosunku do podmiotów gospodarczych lub do 10 lat w stosunku do osób fizycznych od dnia zakończenia/ rozwiązania umowy.
• w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, do momentu wycofania zgody lub zakończenia celu, na który zgoda została wyrażona.

6. O PRAWACH, KTÓRE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ
• Przysługują Państwu, w odniesieniu do Państwa danych prawo do:
cofnięcia udzielonej zgody w każdym dowolnym momencie, co spowoduje zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych przez Administratora na podstawie udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: info@kosmed.pl lub osobiście w siedzibie Firmy.
• żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) dotyczących Państwa danych osobowych z systemów informatycznych oraz z akt. Prawo to zostanie przez Administratora zrealizowane, o ile nie spoczywa na Administratorze prawny obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych, pomimo wniesienia prawa do bycia zapomnianym. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: info@kosmed.pl lub osobiście w siedzibie Firmy.
• dostępu do swoich danych (żądania wydania kopii danych). Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: info@kosmed.pl lub osobiście w siedzibie Firmy.
• sprostowania danych (aktualizacji danych). Informujemy, że zaktualizowanie danych, nie spowoduje usunięcia danych przed dokonaniem aktualizacji, co związane jest z obowiązkiem zachowania spójności danych, przetwarzanych przez Administratora w określonym celu. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: info@kosmed.pl lub osobiście w siedzibie Firmy.
• ograniczenia przetwarzania, w tym również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych powołując się na określoną sytuację. Informujemy, że wskazane prawo zostanie przez Administratora zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują Administratora do przetwarzania danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: info@kosmed.pl lub osobiście w siedzibie Firmy.
• przeniesienia swoich danych z systemów informatycznych na rzecz wskazanego podmiotu oraz do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na działania Administratora Danych w przetwarzaniu danych osobowych.

Przetestuj wybrany model w swojej klinice

Wypełnij formularz kontaktowy